Algemene voorwaarden

Petra Kampers, hierna te noemen therapeut of dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 73182702
De therapeut en cliënt (bij kinderen: ouder van het kind) nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen of cursussen zoals die zijn afgesproken.

Een (energetische) behandeling of inwijding/cursus kan een aanvulling zijn op de reguliere geneeskunst, maar vervangt deze niet.
U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk om eerst een huisarts en/of specialist te raadplegen bij klachten. Ik ben geen arts en ik stel ook geen diagnoses. Dit kan alleen een arts doen. Bij ernstige klachten zal ik u altijd adviseren om een arts te raadplegen.

Mensen met een psychisch verleden (zoals schizofrenie of psychose), een pacemaker of epilepsie kunnen geen healing of inwijding ontvangen.
Het werken met elektromagnetisch geladen energie kan op deze personen een nadelig effect hebben. De energie kan ervoor zorgen dat een pacemaker ontregeld raakt, of kan een epileptische aanval opwekken. Ook kunnen psychische klachten verergeren.

Art. 1. Definities.

 1. De therapeut of dienstverlener: de natuurlijke persoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Petra Kampers .
 2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.

Art. 2. Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen bovengenoemde therapeut en een opdrachtgever/cursist betreffende behandelingen, consulten, groepssessies, producten, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Petra Kampers en opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 Art. 3. Totstandkoming overeenkomst.

De overeenkomst tussen Petra Kampers en opdrachtgever komt tot stand door:

 1. In geval van digitale producten: na online betaling via de website.
 2. In geval van behandeling: na online betaling via de website en het bevestigen via de mail van de afspraak door Petra Kampers.
 3. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
 4. Een overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt/cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de opdrachtgever of een mondelinge bevestiging voor een individueel consult.

Art. 4. Uitvoering van de overeenkomst.

Art. 4.a. Bij behandeling.

 1. De behandelend therapeut zal de behandeling/het consult naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
 3. De behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige of bewust achtergehouden gegevens.
 4. De behandelovereenkomst komt eerst schriftelijk of mondeling tijdens een consult tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij trajecten.
 6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de behandelovereenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een consult mondeling hebben bevestigd.

Art.4.b. Bij digitale producten.

 1. Handleidingen voor afstandsinwijdingen worden na betaling ofwel als download beschikbaar gesteld ofwel per email toegezonden.
 2. Het klaarzetten van de energie en het toezenden van de handleiding wordt naar gestreefd om hier binnen een termijn van 3 werkdagen aan te voldoen. De weekenden vallen niet binnen dit termijn. Tijdens schoolvakanties kan dit termijn langer zijn. Petra Kampers streeft ernaar om hier ook in de schoolvakanties zo spoedig mogelijk aan te voldoen, echter kunnen hier geen rechten aan verleend worden. Petra Kampers zal u na betaling per email bericht geven wanneer de verwachting is dat zij hier niet binnen de 3 werkdagen aan zal kunnen voldoen.

Art. 5. Wijziging van de overeenkomst.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 2. De behandelend therapeut heeft ten alle tijde het recht, de (behandel) overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten, producten of cursussen.

Art. 6. Opzegging.
Opdrachtgever en behandelend therapeut kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 8.)

Art. 7. Overmacht.
Indien de therapeut de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak zoals bij ziekte of technische problemen worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Art. 8. Annulering.

 1. De wettelijke zichttermijn van 14 dagen komt bij digitale producten te vervallen vanaf het moment waarop de opdrachtgever toegang krijgt tot beschermde digitale informatie.
 2. Afspraken dienen per email of telefonisch/sms/app/voicemailbericht , minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden.
  Een afspraak op dinsdag 12.00 uur dient dus uiterlijk maandag 12.00 uur voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden.
  Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.
  Dit geldt voor zowel consulten in de praktijk als ook voor behandelingen/consulten op afstand.
 3. Bij het niet (tijdig) verschijnen op het afgesproken tijdstip van het consult of niet (tijdig) afmelden in geval van een afstand-sessie, blijft het volledige bedrag van de sessie verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.
 4. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 5. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft dag of tijdstip. Dit zal de therapeut eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden. Er kunnen geen rechten worden verleend aan gewijzigde dagen/tijdstippen, ook is er geen recht op restitutie bij het verplaatsen van een afspraak. Er zal geen energie behandeling plaatsvinden indien de therapeut zelf niet goed in haar energie zit of het geven van een energie behandeling niet wenselijk acht vanwege ziekte. Dit recht is volledig voorbehouden aan de therapeut.

Art.8.b. Annulering digitale producten, (groeps) sessies op afstand en/of
online diensten.
Digitale producten zoals afstandsinwijdingen, e-books of digitale bestanden kunnen niet geruild worden. Er wordt geen restitutie verleend op aangeschafte online afstandsinwijdingen ,trainingen of e-books. Ook vindt geen restitutie plaats van (groeps) sessies op afstand.

Art. 9. Geheimhouding.

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De behandelingen en coaching zijn vertrouwelijk van aard. Petra Kampers zal daarom nooit de inhoud van de behandelingen of met de therapeut gedeelde vertrouwelijke informatie met anderen delen.

Art. 10. Betaling.

Betaling gebeurt vooraf en direct bij aanmelding via iDeal op de website. Een aanmelding is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Art. 10. Klachten.

Indien opdrachtgever een klacht heeft over Petra Kampers, voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit als eerste per email of brief kenbaar te maken aan Petra Kampers. U ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen een reactie.

Art. 11. Aansprakelijkheid.

 1. Petra Kampers geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, materiële of immateriële schade ontstaan door of in verband met het volgen van of deelnemen aan sessies, cursussen of evenementen georganiseerd door Petra Kampers, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelend therapeut.
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd behandelend therapeut is sprake van een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 3. Petra Kampers is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever door de behandelend therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van behandelend therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemde therapeut aansprakelijk wil stellen.
 6. Het is voor de opdrachtgever verplicht om bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding en ook bij veranderingen in lichamelijke en/of geestelijke gezondheid tijdens de behandelingen of afgesproken traject. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 7. Petra Kampers kan besluiten om een opdrachtgever niet toe te laten tot een behandeling/cursus, wanneer er medische redenen zijn waardoor het risico van deelname naar het oordeel van bovengenoemde therapeut te groot is. behoudt zich daarnaast het recht voor om iemand van deelname uit te sluiten als hij/zij de voorwaarden niet nakomt. Petra Kampers behoudt zich daarnaast ook het recht voor om iemand van deelname aan een sessie of cursus uit te sluiten als hij/zij de voorwaarden niet nakomt.
 8. Aan de inhoud van een websitetekst of brochure kunnen indien er sprake is van een duidelijke vergissing geen rechten worden ontleend.

Art. 12. Tarieven.
Petra Kampers  is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen, kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.

Art. 13. Toepasselijk recht en geschillen.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en behandelend therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten.
Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art.14. Intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht

 1. Het auteursrecht op door Petra Kampers uitgegeven E-Books, teksten en cursusmateriaal ligt bij Petra Kampers. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Petra Kampers mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.
  Uitgezonderd hiervan zijn de downloadbare handleidingen van de afstandsinwijdingen die gebruikt mogen worden om anderen in te wijden zoals door de founder is bepaald, mits de handleidingen ongewijzigd blijven.
 2. De teksten gepubliceerd op de website, blogs op social media, in folders/flyers, cursusmateriaal of E-Books bevatten geen waarheidsclaims en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Het privacy beleid is onderdeel van de algemene voorwaarden.

error: