Privacy beleid

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht ( beroepsgeheim).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook volgens de WGBO een wettelijke plicht.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Indien u een losse behandeling wenst of meedoet aan een groepshealing, zal er geen dossier aangemaakt worden waarin gegevens over u of uw gezondheid worden vastgelegd. Deze kunnen mogelijk wel via email of mondeling aan u gevraagd worden om een gerichte behandeling te kunnen geven, maar zullen niet schriftelijk in een dossier worden opgenomen.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Petra Kampers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van  Petra Kampers en/of omdat u deze zelf door het sturen van een mail, invullen van het bestelformulier, contactformulier, intakeformulier of nieuwsbrief aanvraag op de website aan Petra Kampers verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Ik verwerk gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.
Voor het verwerken van deze bijzondere of gevoelige persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik gegevens nodig heb
Petra Kampers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen voor het maken van een afspraak of wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten en producten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Het maken van een certificaat als bewijs van deelname
 • Petra Kampers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de administratie, zodat ik een factuur kan opstellen, het dossier actueel kan houden en/of verwerken.
 • Mogelijk wordt uw dossier gebruikt voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Hoe lang ik gegevens bewaar
Petra Kampers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard, om eventueel nog persoonsgerichte aanbiedingen te kunnen doen. Indien u hier bezwaar tegen hebt kunt u dit per email aangeven bij Petra Kampers en zal ik uw gegevens verwijderen.

Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

Delen met anderen

Ik deel uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die mogelijk in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Petra Kampers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Ik verzamel alleen gegevens die je zelf verzendt bij het gebruik van mijn diensten zoals het invullen van een contactformulier of een aankoop in mijn webwinkel. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van een functionele cookie. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag (van jouw gegevens tot ondertekenen en opsturen) te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen door contact op te nemen via het contactformulier op de website . Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Petra Kampers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de website.

Contact

Wanneer u een vraag heeft over het privacybeleid kunt u contact opnemen met Petra Kampers via het contact formulier op de website.

Laatst gewijzigd op 03-03-2021

error: